APU projekts

 APUAttēls (2)

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola ir viena no 25 Latvijas skolām, kuras darbojas ESF projekta “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ programmā „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.

 Programmas īstenošanā iesaistās visa skola: pedagogi, darbinieki, audzēkņi, vecāki un pašvaldības institūciju darbinieki.

Viens no darbības mērķiem: sekmēt vienotas izpratnes veidošanos par pozitīvu uzvedību skolā un attīstīt vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai.

Programmas īstenošanas pamatā ir sociālais modelis, kurš balstās uz izpratni, ka šķēršļi mācīšanās procesam un līdzdalībai var eksistēt vidē vai rasties apkārtējo cilvēku, politikas, likumu, izglītības un citu iestāžu, sociālo un ekonomisko apstākļu mijiedarbības rezultātā.

Ieviešot APU programmu, skolā uzlabosies audzēkņu mācību motivācija un darba rezultāti.

Skolas uzdevums: uzlabot sadarbības kvalitāti, lai nodrošinātu lielāku atbalstu jauniešiem izglītības un attīstības procesā.

Projekta aktivitātes un  gaita

Raidījumā “Es un skola” 3. maijā par valsts svētku svinēšanu kopā ar bērniem

Vairāk informācijas šeit

Raidījumā „Es un skola” 26. aprīlī par iekļaujošo izglītību skolās 

Vairāk informācijas šeit

Raidījumā „Es un skola” 12. aprīlī par vērtēšanas sistēmu skolās un atzīmēm bērna dzīvē

ES UN SKOLA

Vairāk informācijas šeit

Skolu direktori: mainoties skolēnu „paaudzēm”, jāmainās arī uzvedības noteikumiem skolās

Vairāk informācijas šeit

Lasīšanas dienas zibakcija atgādinās par lasītprasmes saistību ar dzīves kvalitāti 

Vairāk informācijas šeit

Interaktīvā atbalsta programma skolēniem

Vairāk informācijas šeit

Karjeras testi pārdomātai profesijas izvēlei

Vairāk informācijas šeit

Karjeras testi

2014./2015.m.g.

Uzvedības noteikumi – tikumības tulkojums visiem saprotamā valodā (Bēkons F.)

Viens no aktuālākajiem jautājumiem skolā visos laikos ir bijis, kā uzturēt klasē tādu kārtību, lai skolēni varētu mācīties, bet skolotāji mācīt. Atbalstot skolēnu pozitīvu uzvedību, uzlabojas  viņa sekmes un sasniegumi. „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” paredz vienotas sistēmas izveidi skolā, tā socializācijas programma, kas ietver skaidru un vienotu noteikumu formulēšanu skolā, pozitīvas uzvedības mācīšanu, iedrošināšanu un atbalstīšanu ikdienā, kā arī vienotu rīcību un loģisko seku piemērošanu noteikumu pārkāpumu gadījumos. APU (Atbalsts pozitīvai uzvedībai) palīdz pieaugušajiem skolā būt vienotiem savās prasībās, iemāca skolēniem, kā jāuzvedas (nevis kā nevajag uzvesties), kā arī dod skolēniem iespēju labi uzvesties (būt pieklājīgam un darīt labos darbus) un būt noderīgiem atbilstoši savām spējām.

Noslēgusies 2014./2015.m.g. 2.semestra pirmā puse. Apkopots arī APU  izdarītais. Kopumā skolotāji e-klases žurnālā ir atzīmējuši 2213 uzvedības ierakstus.

APU ieraksti

Veiksmīgākās izrādījās 9.a, 10.L, 12.b klases un 12.K klase.

APU ierakstu kopsavilkums

Individuāli jāuzslavē:

 • Gaiļus Kristina – 8.klase,
 • Vierpe Sentis – 9.A,
 • Čīčis Artūrs – 9.B,
 • Kristlība Ieva – 10.B,
 • Nikovska Monta – 10.L,
 • Šternberga Elīna – 11.B,
 • Strautiņš Guntis – 11.L,
 • Kinaša Līna – 11.K,
 • Birznieks Ainars – 12.A,
 • Matisons Jānis – 12.B,
 • Kvačadze Eteri – 12.K

2013./2014. m. g.

APU projekta prezentācija 19.12.2013.

2013-12-12_15.11.35

Latvijas skolās turpināsies pārmaiņu process sociālās atstumtības mazināšanai

Lai turpinātu līdz šim veiksmīgi īstenoto sociālās atstumtības mazināšanu sekmējošu darbu 39 Latvijas skolās visu 2013./2014. mācību gadu, LR Izglītības un zinātnes ministrijas lēmums paredz Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes īstenotā projekta “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” īstenošanas beigu termiņa pagarināšanu līdz 2014. gada 30. aprīlim.

Vairāk informācijas šeit

Mūsu skolas APU komanda: Alla Matvejeva, Meldra Oškāja, Baiba Bolšteina, Danute Zilnovska, VIMALAS skolotāja Aija Dzintare un karjeras konsultante Solvita Vītola piedalījās Rīgā diskusiju forumā.

IMG_0055

2012./2013. m. g.

Eiropas Sociālā fonda projekts

 (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)

ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI

LIEPĀJAS VAKARA /MAIŅU/ VIDUSSKOLAS

Iekšējās kārtības noteikumi

2012./2013.mācību gads

PROJEKTS

APU projekta mājas lapa

DROŠĪBA

ATBILDĪBA

CIEŅA

 • Ienākot klasē, mierīgi dodies uz savu vietu.
 • Virsdrēbes liec uz krēsla atzveltnes vai virsdrēbēm paredzētajā vietā.
 • Stundas laikā mobilo telefonu turi klusuma režīmā un izslēdz citas tehniskās ierīces.
 • Smēķē tikai tam norādītajā vietā.
 • Uz galda turi tikai to, kas nepieciešams stundai.
 • Mācību stundu laikā atrodies mācību kabinetā.
 • Datorklasē ieej tikai skolotāja pavadībā.
 • Ieejot tualetē, aizver durvis.
 • Tualetes telpā uzturies tikai tik ilgi, cik nepieciešams.
 • Pārvietojies pa kāpnēm uzmanīgi un lēnām.
 • Skolā ierodies laikus un sagatavojies stundas darbam.
 • Ierodies precīzi norādītajā laikā un vietā.
 • Pārliecinies vai direktors, skolotājs, klases biedrs var tev veltīt laiku.
 • Ja esi uzņēmies veikt darbu, izpildi to atbildīgi un  precīzi.
 • Regulāri apmeklē visas mācību stundas.
 • Klases audzinātājai iesniedz kavējumus attaisnojošu dokumentu:
 • ārsta zīmi,
 • darba vietas izziņu,
 • rakstisku paskaidrojumu par kavējumu iemesliem.
 • Ja nepieciešams iziet no kabineta,  klusi informē  skolotāju.
 • Atkritumus (gružus, izsmēķus, izlietoto tualetes papīru u.c.) izmet atkritumu tvertnē.
 • Pēc tualetes apmeklējuma pārliecinies, ka pods ir tīrs, ievēro personīgo higiēnu.
 • Ievēro iekšējās kārtības noteikumus un instruktāžas.
 • Klausies, ko saka skolotājs vai klasesbiedrs.
 • Skolā sasveicinies ar visiem pieaugušajiem un skolas biedriem, ejot ārā – atvadies.
 •  Ierodies uz ieskaitēm noteiktajā laikā.
 • Skolā un tās teritorijā runā pieklājīgi un mierīgi.
 • Mācību stundu laikā mobilo telefonu turi klusuma režīmā.
 • Stundas laikā izslēdz citas tehniskās ierīces.
 • Ārpusstundu nodarbībās ievēro un izpildi vadītāja dotos norādījumus.
 • Regulāri sazinies ar audzinātāju/ kuratoru e-klasē.

Ar 2012./ 2013. mācību gadu mūsu skolā uzsākta vēl nebijusi atbalsta programmas ieviešana drošas un iekļaujošas skolas vides veidošanai.

Atbalsta programmā ir piecas savstarpēji saistītas sadaļas: atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU), sociāli emocionālā audzināšana, vienaudžu mācīšanās lasītprasmes veicināšanai, karjeras atbalsta programma skolēniem un mentorings alternatīvai dzīves pieredzei “Lakstīgala” (nav mūsu skolā). Tas, ka ar šīm piecām sadaļām tiek aptvertas un attīstītas praktiski visas skolas pamatjomas, ir projekta veiksme. Lai kopīgi ieviestu atbalsta programmu sadarbojas septiņu Latvijas augstskolu pētnieki, docētāji, valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji.

Atbalsta programmā kopumā iesaistījušās 15 Latvijas pašvaldības, 25 izglītības iestādes piecos reģionos. Projektu īsteno Latvijas Universitāte.

Lai nevajadzētu izmantot projekta nosaukumu “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, tad vidusskolā tā vietā tiek akcentēta viena no programmas iepriekš minētajām piecām sadaļām – APU, kas veicina pozitīvo, nevis cīnās ar sekām.

APU ietvaros ir izstrādāti noteikumi, kuriem jāmotivē audzēkņus labi uzvesties.Tie formulēti pozitīvi, orientēti uz vēlamo darbību, nevis kaut ko aizliedzot.

Lai stimulētu audzēkņus uzvesties atbilstoši noteikumiem, ir noteikta labāko apbalvošana – ar goda un atzinību rakstiem, diplomiem. Savukārt nepaklausības gadījumā sākotnēji tiek izteikts aizrādījums, ja kas līdzīgs atkārtojas un netiek ņemti vērā ieteikumi, seko negatīvs ieraksts uzvedības žurnālā e-klasē, ko pēc tam izvērtē. Žurnālā atzīmē arī pozitīvās piezīmes, kas savukārt motivē audzēkni uzlabot sekmes, mainīt attieksmi pret mācību procesu, noticēt saviem spēkiem.

Vairāk informācijas šeit

Karjeras izglītības formas „Skolas sadarbība ar uzņēmumu” programmas izvērtējums

Mācību gadu noslēdzot  Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā norisinājās karjeras izglītības formas „Skolas sadarbības ar uzņēmumu” programmas izvērtējuma pasākums. Maija sākumā projekta darbus prezentēja 10. a klases un 10. b klases audzēkņi, kuri savus projekta darbus bija izstrādājuši sadarbojoties ar viesnīcu „Promenade”  pilnvaroto personu J. Siliņu un   „City Amrita Hotel” viesnīcas pārstāvjiem G. Hūnu un A. Bolšteinu.  Uzņēmumu pārstāvji kā eksperti izvērtēja karjeras atbalsta programmā iesaistīto skolēnu izstrādātos projektus.

Pasākuma otrajā daļā, projekta  skolas koordinatori, karjeras atbalsta programmā  iesaistīto klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, projekta pašvaldības koordinatore L. Molčanova,  un  uzņēmuma pārstāvji piedalījās karjeras atbalsta programmas īstenošanas un rezultātu SVID analīzes noslēguma procesā.   Izvērtēšanas procesā tika akcentēts, ka šīs karjeras atbalsta programmas ietvaros jauniešiem tiek dota lieliska  iespēja iepazīt pilsētas uzņēmumus, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, izstrādāt projekta darbus, pilnveidot esošās prasmes un iegūt jaunas zināšanas, kas skolēniem noderēs turpmākajā karjeras plānošanā un veidošanā.

Pēc projekta darba prezentēšanas  uzņēmuma pārstāvjiem, jaunieši  maijā turpināja programmas izvērtējumu un  pilnveidoja savus karjeras prasmju portfolio. Šis portfolio varētu būt kā priekšrocība dalībai jauniešu vasaras  darba un citās jauniešu nodarbinātības atbalsta programmās.

       Projektā iesaistītajiem Liepājas pilsētas uzņēmumiem,   11. jūnijā tika pasniegtas Latvijas Universitātes pateicības par ieguldījumu, pozitīvu un izglītojošu priekšstatu veidošanu skolēniem nākotnes izglītības un profesijas izvēlē Latvijas Universitātes Pedagoģijas un mākslas fakultātes īstenotā ESF projekta „Atbalsta programmu izstrādē un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” apakšprogrammas „Karjeras atbalsta programma skolēniem” aprobācijas laikā no 2012. gada 1. septembra līdz 2013. gada 30. maijam.

Mēs sakām paldies no projekta koordinātoriem sadarbības partneriem
no viesnīcas “Promenade” pilnvarotai personai Jurim Siliņam un “City Amrita Hotel” viesnīcas pārstāvjei Guntai Hūnai.

 

Comments are closed.