Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

pupmpurs

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs  Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris
 • Latvijas pašvaldībām;
 • Valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Projekta mērķis Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.
Projektā sniegtais atbalsts
 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.
Projektā iesaistītās novada skolas Liepājas A. Puškina 2.vidusskolaLiepājas 3.pamatskola
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
Liepājas Raiņa 6.vidusskola
Liepājas 7.vidusskola
Liepājas 8.vidusskola
J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola
Liepājas pilsētas 12.vidusskola
Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola
Liepājas vakara (maiņu) vidusskola
Liepājas internātpamatskola
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija novadā Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv,29123060, 63489142
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā Tālr.: 28684847E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektu https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/www.pumpurs.lvhttps://www.facebook.com/pumpurs.lv/

image001

Comments are closed.