Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

pupmpurs

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola, 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs  Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris
 • Latvijas pašvaldībām;
 • Valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Projekta mērķis Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks 16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.
Projektā sniegtais atbalsts
 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.
Projektā iesaistītās novada skolas Liepājas A. Puškina 2.vidusskolaLiepājas 3.pamatskola
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
Liepājas Raiņa 6.vidusskola
Liepājas 7.vidusskola
Liepājas 8.vidusskola
J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola
Liepājas pilsētas 12.vidusskola
Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola
Liepājas vakara (maiņu) vidusskola
Liepājas internātpamatskola
Projekta īstenošanas pamats Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija novadā Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv,29123060, 63489142
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā Tālr.: 28684847E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektu https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/www.pumpurs.lvhttps://www.facebook.com/pumpurs.lv/

image001

2018./2019. mācību gadā iesaistīti 14 audzēkņi, no kuriem 8 individuālie atbalsta plāni bija izstrādāti arī 2017./2018 mācību gadā. Mācību sniegumi īpaši uzlabojusies 2 -8. klases audzēkņiem u 2-9. klases audzēkņiem, kuri sekmīgi pabeiguši pamatskolu un turpina mācības vidusskolā.
Audzēkņa individuālais plāns tiek veidots sadarbībā ar klases audzinātāju, sociālo pedagogu, psihologu un priekšmetu skolotājiem, piemeklējot labāko risinājumu mācību sasniegumu uzlabošanā, lai novērstu mācību riskus.
Lielākai daļai audzēkņu, kuriem izstrādāti individuālie atbalsta plāni, ir mācījušies atkārtoti vienā klasē, jo bijuši zemi mācību sasniegumi, daļai audzēkņu kavēta vielas apguve, jo ilgstoši kavējuši skolu gan slimības dēļ , gan nepameklējot skolu.
Šogad trīs audzēkņiem ir uzrakstīti plāni novembra mēnesī, taču trīs plāni ir apturēti, jo audzēkņi neapmeklē skolu.
Audzēkņu Individuālā plānā ir ieļauts atbalsta personāla darbs, jo nepieciešams psihologa un sociālā pedagoga palīdzība, motivējot mācībām un veicot pārrunas.
Konsultācijas pamatā ir šādos mācību priekšmetos: fizikā, latviešu valodā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, angļu valodā, krievu valodā, kopumā 338 stundas. Projektā šogad darbojas 12 skolas pedagogi.
Konsultācijas notiek pedagogam saskaņojot laiku ar audzēkņi individuāli. Pirmās konsultācijas laikā ar audzēkni pedagogs slēdz vienošanos par sadarbību konsultāciju laikā, par plānotajām aktivitātēm. Pēc konsultācijas norises gan audzēknis, gan pedagogs parakstās par notikušo konsultāciju.
Semestra beigās tiks izvērtēti individuālā atbalsta plāna efektivitāte un veidoti atbalsta plāni 2018./2019. mācību gada II semestrim. Projektā iesaistītajiem pedagogiem trīs reizes semestrī tiek organizētas sanāksmes, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un nepieciešamo atbalstu, visi skolas pedagogi tiks informēti par projektā notiekošajām aktivitātēm pedagoģiskajā sēdē decembrī.

Audzēkņi:

 • Projekts Pumpurs noteikti ir vajadzīgs, jo individuāli mācīties ir vieglāk un saprotamāk.
 • Audzēkņi jūtas brīvāk un drošāk, sarunājoties individuāli nekā stundās.
 • Skolotājs ar lielu pacietību izstāsta uzdevumus, jūtams lielāks atbalsts.
 • Audzēkņiem ar mācību traucējumiem nepieciešama individuāla pieeja.

Skolotāji:

 • Ar projekta atbalstu palīdzību var sniegt papildus atbalstu audzēkņiem mācību satura apguvē, kā arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu.
 • Iedrošināt un noticēt savai varēšanai, jo citreiz gadās, ka zināšanas nav nemaz tik vājas, bet cilvēks pilns ar kompleksiem un negatīvu mācīšanās pieredzi.
 • Tie audzēkņi , kuriem ir vēlme un motivācija, projektā Pumpurs sniegtais atbalsts noder pat ļoti.
 • Tā ir iespēja audzēkņiem nostiprināt zināšanas priekšmetā un gūt pārliecību par savām spējām mācībās.

 

Comments are closed.