Attīstības prioritātes 2013.-2016. gadam

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas

attīstības prioritātes 2013.-2016. gadam

Skat. dokumentu: Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas attīstības prioritātes 2013.-2016. gadam.

Pamatjoma 2015./2016.
1. Mācību saturs
 • Pamatizglītības tālmācību programmu izstrāde.
2. Mācīšana mācīšanā
 • Tālmācības elementu ieviešana visā skolas sistēmā.
 • Audzēkņu patstāvīgās mācīšanās iemaņu pilnveide, attīstot prasmi organizēt savu mācību darbu.
3. Skolēnu sasniegumi
 • Audzēkņu dinamikas datu bāzes pilnveidošana, izmantojot e-klases resursus.
 • Apbalvojumu sistēmas optimizācija.
4. Atbalsts skolēniem
 • Darba tirgū konkurētspējas veicināšana, piedāvājot neformālo izglītību.
 • Bibliotēkas un lasītavas izmantošanas iespēju paplašināšana.
5. Skolas vide.
 • Skolas pagalma labiekārtošana.
 • Bērnu istabas izveidošana.
6. Skolas resursi.
 • Skolas bibliotēkas fondu papildināšana ar jauniem mācību līdzekļiem un tehnisko nodrošinājumu.
7. Skolas darba organizācija, vadība, kvalitātes nodrošināšana
 • Skolas mājaslapas informācijas papildināšana.
 • Skolas pedagogu zināšanu un pieredzes multiplicēšana, organizējot metodisko darbu skates.

Comments are closed.