APU statistika

Skolas APU ziņas

Mainoties sabiedrībai, mainās skolēnu paaudzes un līdz ar to, mainās arī skolēnu uzvedība. Samazināt problēmgadījumus skolā, veicināt skolēnu sociālās prasmes un uzlabot sekmes mācībās ir aktualitātes mūsdienu skolā. Sistemātisks un vienots pedagogu darbs, pozitīvi formulēti iekšējās kārtības noteikumi, praktiska iesaiste pozitīvas uzvedības īstenošanā skolā ir viena no atslēgām pozitīvām pārmaiņām skolā.

ieraksti ieraksti_skol

APU noteikumu ievērošana 9.B klasē  2015./ 2016.māc.g. septembra – oktobra mēnesī

Visiem audzēkņiem ir tiesības skolā justies droši, mācīties atbilstoši savām spējām un saņemt cieņpilnu izturēšanos. Lai tas īstenotos, skolā ir svarīgi radīt drošu vidi, kur visi izturas viens pret otru ar cieņu. To var panākt, ja audzēkņi saprot atbildību par savu rīcību.

 Ja situācijām tiek piemēroti vienoti risinājumi, kas kļūst par rutīnu skolas ikdienā, tad arī mācību process norit produktīvāk, savukārt visiem audzēkņiem ir vienoti un skaidri noteikumi. Tas palīdz izvairīties no pazemojošām situācijām. Audzēkņiem veidojas  izpratne par vērtībām, un noteikumi palīdz saprast, kā rīkoties droši, ar atbildību un ar cieņu ikdienas situācijās klasē, pagalmā un citur.

 Skola ievieš konkrētus risinājumus problemātiskas uzvedības gadījumiem un arī uzvedības pārraudzību gan stundu laikā, gan starpbrīžos, gan skolas organizētos pasākumos. Tā kā sekas ir iepriekš visiem zināmas, audzēknim ir jāiemācās izjust atbildību par savu uzvedību.

 Audzēkņu mācību sasniegumi un viņu sociālā uzvedība ir saistīti. Tas nozīmē, ka grūtības mācībās ir tieši saistītas ar uzvedības problēmām.

Skolas personālam audzēkņu pozitīvo uzvedību jāpastiprina un jāiedrošina skolēnu turpmāk uzvesties pozitīvi. Reakcijā uz uzvedības pārkāpumiem visiem pieaugušajiem konsekventi jāvadās pēc vienotiem principiem.

Laikā no 12.oktobra – 4.novembrim tika pētīts 9.B klases mikroklimats. Viens no pētāmajiem jautājumiem bija APU noteikumu ievērošana stundu laikā.

            Iegūtie rezultāti:

9b1

9b2

9buzvier

Comments are closed.