Valsts pārbaudījumi

2016./2017. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rīcības virzienā “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide” ir izvirzīti vairāki uzdevumi, to skaitā paredzot centralizēto eksāmenu pilotprojektu STEM mācību priekšmetos 2015./2016.mācību gadā un 2016./2017.mācību gadā.

 2016./2017.mācību gadā 12.aprīlī notiks otrā pilotprojekta eksāmens fizikā, ķīmijā un dabaszinībās. Atšķirībā no pirmā pilotprojekta eksāmena vienas klases audzēkņi varēs kārtot eksāmenu fizikā vai ķīmijā pēc audzēkņa izvēles.

Līdz 2016.gada 30.septembrim skolas ir aicinātas pieteikties otrā pilotprojekta eksāmeniem. Īpaši gaidītas ir to novadu skolas, kas nepiedalījās pilotprojektā 2015./2016.mācību gadā.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā arī šī gada pilotprojekta eksāmena rezultātu pēc audzēkņa izvēles varēs ierakstīt sekmju izrakstā.

Līdzīgi kā iepriekš svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā notiks martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu audzēkņiem notiks maijā un jūnijā.

Ņemot vērā 2016./2017. mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt 2017. gada 29. jūnijā.

Ar cieņu,

Danute Zilnovska

dir.v.izgl.jomā

2016./ 2017. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU, PILOTPROJEKTA EKSĀMENU UN DIAGNOSTICĒJOŠO DARBU NORISES LAIKI

VPD grafiks

 

Comments are closed.