Ārējie normatīvie dokumenti

13.10.2015. noteikumi Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi klasi

Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

Comments are closed.