Karjeras konsultants

No 2018. gada 1. janvāra

Pedagogs, karjeras konsultante: Margarita Ķude

Kur: Raiņa ielā 3, bibliotēkā

Kad: trešdienās plkst. 15:00 – 16:00

Var pieteikties iepriekš rakstot  e- klasē!

Mēs dzīvojam laikā, kad izglītošanās mūža garumā ir kļuvusi par nepieciešamību. Tāpēc karjeras iespēju izpēte, plānošana un vadīšana ir aktuāla visiem — gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.

Apmeklē karjeras konsultācijas!

           Jo, “karjeras konsultēšana” ir pasākumu kopums, kas dod iespēju cilvēkam jebkurā vecumā un jebkurā dzīves posmā apzināties savas spējas, kompetences un intereses, lai motivēti izvēlētos un vadītu savu izglītību vai nodarbinātību atbilstoši tām. Tā palīdz cilvēkam veicināt sevis izzināšanu, savas profesionālās ievirzes apzināšanu, padziļināt izpratni par izglītību un iespējām darba tirgū.

Karjeras konsultants Solvita Vītola

Kur: Raiņa ielā 3, 2.kabinets

Kad: pirmdienās plkst. 14:40 – 16:40

Var pieteikties iepriekš rakstot  e- klasē!

Karjeras konsultants skolā

Skolas karjeras konsultanta profesionālā darbība galvenokārt ir vērsta izglītojamo atbalstam, tādējādi nodrošinot profesionālu karjeras konsultāciju pieejamību ikvienam audzēknim un skolas karjeras izglītības pasākumu koordinēšanai.

Karjeras konsultanta pamatuzdevumi karjeras izglītības programmas ietvaros

  • Informācija

Karjeras konsultantam jāpalīdz audzēknim iegūt, izskaidrot un izmantot informāciju, kas ir būtiska viņu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstībai.

  • Konsultēšana

Karjeras konsultantam jāpalīdz audzēkņiem apgūt prasmes, kā risināt problēmas, mainīt attieksmi un pieņemt lēmumus, lai risinātu dažādus dzīves jautājumus. Tā var būt personīga konsultēšana, izglītojoša konsultēšana, karjeras konsultēšana vai arī var būt apvienotas visas. Individuālajai konsultēšanai ir būtiska loma skolas karjeras izglītības programmā. To var piedāvāt gan individuāli, gan grupā kā attīstības un mācīšanās procesa sastāvdaļu, gan arī personīgās krīzes brīžos.

  • Atbalsts

Karjeras konsultantam jāsniedz atbalsts arī vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai un visām institūcijām, kas ir iesaistītas skolēnu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstības veicināšanā. Atbalsts attiecas uz skolas karjeras izglītības programmas izstrādi, pasākumu plānošanu un īstenošanu.

 

  • Novērtēšana

Karjeras konsultantam ir jāpiedalās dažādu testu un citu vērtēšanas instrumentu izvēlē, lai nodrošinātu skolas karjeras izglītības programmas pasākumu attiecīgo mērķu sasniegšanu.

  • Skolas karjeras izglītības pasākumu koordinēšana

Karjeras konsultantam jākoordinē pasākumi saskaņā ar karjeras izglītības programmas mērķiem (informācijas sniegšana un/vai IKT pieejamības nodrošināšana, karjeras vadības prasmju veidošana.

  • Darba izmēģinājumu plānošana un organizēšana

Konsultantam ir jāiesaistās skolas organizētajos pasākumos darba pieredzes iegūšanai darbavietās vai darba simulācijā saistībā ar karjeras izglītības programmas mērķiem. Šādi pasākumi ietver darba pieredzes gūšanu, ēnu dienas, darbavietu, mācības centru un augstskolu apmeklēšanu.

  • Nosūtīšana pie speciālista

Karjeras konsultantam ir jāpalīdz skolēniem atrast palīdzību pie citiem atbalsta speciālistiem skolā un/vai ārpus skolas, ja tāda ir nepieciešama, ievērojot vispārpieņemto kārtību vai saskaņā ar skolotāju, vecāku vai skolas vadības ieteikumu.

  • Profesionālā pilnveide

Karjeras konsultantam ir jāiet kopsolī ar visām izmaiņām, kas notiek izglītības, nodarbinātības.

Comments are closed.