APU noteikumi

logo

Eiropas Sociālā fonda projekts

(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)

Atbalsts pozitīvai uzvedībai

Iekšējās kārtības noteikumi

2016./2017.mācību gads

DROŠĪBA

ATBILDĪBA

CIEŅA

· Ievēro līdzcilvēku tiesību neaizskaramību skolā, sabiedrībā un sociālajos tīklos.

·       Mācību stundu laikā atrodies mācību kabinetā.

·       Stundas laikā mobilo telefonu turi klusuma režīmā.

· Virsdrēbes liec uz krēsla atzveltnes vai virsdrēbēm paredzētajā vietā.

· Uz galda turi tikai to, kas nepieciešams stundai.

· Smēķē tikai tam norādītajā vietā.

· Attīsti un pilnveido pozitīvos ieradumus.

· Skolā ierodies laikus un sagatavojies stundas darbam.

· Iesaisties skolas tēla popularizēšanā.

· Esi atbildīgs par sava mācību darba rezultātiem.

·  Ja esi uzņēmies veikt darbu, izpildi to atbildīgi un precīzi.

· Regulāri apmeklē visas mācību stundas un klases audzinātājam iesniedz vienu kavējumu attaisnojošu dokumentu:

–   ārsta zīmi,

–  darba vietas izziņu,

–  rakstisku paskaidrojumu par kavējumu iemesliem.

 

 

· Esi draudzīgs un sadarbojies.· Sabiedrībā runā un uzvedies pieklājīgi.

· Respektē citu vajadzības un viedokli.

· Ierodies uz ieskaitēm noteiktajā laikā.

· Ārpusstundu nodarbībās ievēro un izpildi vadītāja dotos norādījumus.

· Regulāri sazinies ar audzinātāju/ kuratoru

e-klasē.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.