Projekts „Bridge to the heart”

Norplus projekts "Bridge To The Hearth"

Projekts „Bridge to heart”

Sponsors: Nordplus programma.

Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada piedalās arī Baltijas valstis. No 2008. līdz 2011. gadam ir izveidota Nordplus ietvarprogramma četriem gadiem. 2011. gadā Ziemeļu Ministru padome apstiprināja Nordplus ietvarprogrammas turpinājumu nākamajiem pieciem gadiem. No 2012. līdz 2016. gadam Nordplus ietvarprogrammas iesākto turpinās Nordplus programma.

Programmas mērķi ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Nordplus programmas mērķi:

  • veicināt Ziemeļvalstu kultūru un valodu apguvi, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu un kultūru izpratni;
  • sniegt ieguldījumu kvalitatīvā un inovatīvā mūžizglītības attīstībā;
  • atbalstīt, attīstīt un sekmēt inovatīvu rezultātu un pieeju izplatīšanu izglītībā, daloties pieredzē un informējot par labas prakses piemēriem;
  • stiprināt un attīstīt Ziemeļvalstu izglītības institūciju sadarbību un Ziemeļu reģiona un Baltijas izglītības telpas izveidi.

Programmas dalībvalstis:

Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.

Projekta “Bridge to the Heart” finansējums: projekta kopējās plānotās izmaksas 24 184, – euro, Nordplus finansējums 16 296, – euro.

Projekta dalībnieki:

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola (Latvija). Piedāvā tālmācības programmas vidusskolai kopš 2010. gada.

Siauliai SANDOROS progymnasium (Lietuva), katoļu pamatskola Šauļos. Tālmācības programmu 1. – 8. klasēm piedāvā audzēkņiem kopš 2011. gada.

Vilnius Oz Gymnasium (Lietuva). Specializējusies tālmācībā no 2002. gada. 2010. – 2012. gados skolā ar Lietuvas valsts un ES kopfinansējumu tika realizēts projekts „Innovative e-learning tools and implementation of distance learning classroom e-learning objects for 11 – 12 classes and virtual techers lecture for 9 – 19 classes”.

Kulkuri School of Distance Education (Helsinki, Somija). Skola ir daļa no Somijas Mūžizglītības fonda. Darbojas tālmācībā no 1975. gada, apmācot somu skolēnus visā pasaulē.

Plānotie rezultāti:

  1. Izstrādāta tālmācības programma 7. – 9. klasēm.

Programma tiks izstrādāta pieaugušo apmācībai. Tā tiks papildināta ar priekšmetu skolotāju tematiskajiem plāniem (ietverot karjeras izglītību), izmantojamās mācību literatūras, papildliteratūras un derīgo resursu sarakstiem.

  1. Apmainīties ar pieredzi ar citu valstu kolēģiem, kuri strādā tālmācības jomā.
  2. Apkopota tālmācības metodoloģijas un efektīvāko metožu rokasgrāmata.

Tas būs reāls, ērti lietojams un praktisks palīglīdzeklis tālmācības skolotāju ikdienā, kurā tiks apkopotas laika gaitā pārbaudītas metodes darbam tālmācībā, papildināts ar metodisko materiālu, pieaugušo izglītības teorētiskajiem aspektiem un nodarbību paraugiem.

  1. Tālmācības kursiem izstrādāti mācību paraugmateriāli.

Lai papildinātu tālmācības metodikas rokasgrāmatu, tiks izstrādāti atsevišķu tālmācības nodarbību paraugi 7. – 9. klasēm, kopskaitā 12 (katrai klasei 4 nodarbības).

Rokasgrāmatas makets (THE MANUAL FOR TEACHERS OF DISTANCE LEARNING-PROGRAMMS)

kulkuriPrezentācija: Kulkuri_Liepaja_2017

liepaja

Prezentācija: konference 28.04.2017._english

VAKARSKOLA- ĪPAŠA, NOSARGĀJAMA VIDE

Publikācija laikrakstā “Kurzemes vārds” 03.05.2017.

vakarskola_publikācija kurzemes vārdā0003

Tilts uz sirdi

Liepājas vakara (maiņu) vidusskola  no 2015. septembra  līdz 2017. gada maijam darbojās Nordplus Adult starptautiskajā projektā “Bridge to the Heart ”, kas veltīts tālmācības procesam. Projekta dalībnieki: Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola (Latvija), Siauliai SANDOROS progymnasium (Lietuva), Vilnius Ozo Gymnasium (Lietuva). Kulkuri School of Distance Education (Helsinki, Somija).

Projektā iesaistītās skolas  katra ar savu vērtīgu pieredzi, kas ir ļoti noderīga šī projekta
mērķa īstenošanai.  Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas skolotājiem ir uzkrāta bagāta pieredze  pieaugušo izglītībā,   Viļņas Ozo ģimnāzija un Siauliai Sandoros ģimnāzija speciālisti brīvi pārvalda jaunākās tehnoloģijas un metodes, ko izmanto tālmācībā. Somija ir pazīstama Eiropas Savienībā ar savu pārdomāto, stabilo izglītības sistēmu un ilgtermiņa pieredzi tālmācības metodes izmantošanā izglītībā un Kulkuri skola ir viena no labākajām tālmācības skolām ar profesionālu, radošu un humānu pieeju izglītības procesam jau no pagājušā gadsimta. Skola ir daļa no Somijas Mūžizglītības fonda. Darbojas tālmācībā no 1975. gada, apmācot somu skolēnus visā pasaulē. Mums bija iespēja gan dalīties, gan saņemt.

Paveiktai trijos projekta gados:

Pirmā tikšanās vizīte un skolu iepazīšanās notika 2015.gada rudenī Somijā Kulkuri skolā, kur tika izstrādāti darbības virzieni, apstiprinātas sadarbības formas un precizēti tikšanās laiki.

Otrā- Šauļos 2016.gada jūnijā, kurā sadarbojās triju valstu darba komandas, izstrādājot kopīgas mācību stundas tālmācības pamatskolas programmai un

1

Foto: Alla Matvejeva. Visi pozē vakarskolas direktorei.

Pieredzes apmaiņa un sadarbība starp pasniedzējiem no trim Baltijas valstīm ir pamats ilgtermiņa sadarbībai,  izveidojot kopīgu izglītības telpu.

Projektā iesaistītie skolotāji dalās:
– fantastiska iespēja pieredzes apmaiņai starp kolēģiem no dažādām valstīm;
–   dota iespēja redzēt, salīdzināt un novērtēt lietuviešu, latviešu un somu
izglītības sistēmas;
– iespēja kopīgi apspriest problēmas un iespējas mācībām tālmācībā;
– ideju apmaiņa par mācību līdzekļu izstrādi tālmācības programmām.

Visi skolotāji,  kas iesaistīti projektā,  papildinājuši savas profesionālās kompetences, ieguvuši jaunas prasmes un zināšanas sadarbības procesā, kas var tikt izmantotas turpmākajā darbā. Skolotāji atzīst:  paplašinātas un padziļinātas  zināšanas IKT jomas izmantošanā, mācību vadīšanā , komandas veidošanā.  Paaugstinātas angļu valodas runāšanas, izpratnes un rakstīšanas prasmes.

Projekts noslēdzās ar grandiozu starptautisku konferenci, kuru organizēja vakara (maiņu) vidusskolas pedagogi kopā ar LiepU Izglītības zinātņu institūtu. Tā bija  Izglītības zinātņu institūta 9. zinātniskā konference „Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā”, tēma: Sinerģija mācībās un sadarbībā.

“Šī konference ir īpaša ar to, ka tā pirmo reizi tiek organizēta sadarbībā ar Liepājas vakara (maiņu) vidusskolu un pirmo reizi tajā ir tik plaša starptautiska pārstāvniecība – konferencē piedalās 30 viesi no Lietuvas, Rumānijas, Bulgārijas, Spānijas, Somijas, Nīderlandes un Čehijas,” atzina, atklājot konferenci , Zinātnes prorektore Ieva Ozola.

Kā konferences atklāšanā teica Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis: „Pārmaiņu izglītība ir izaicinājums laikā, kad pārmaiņas notiek ne desmitgadēs, bet vienas dienas laikā. Aicinu diskutēt par skolotāju prestižu, jo sabiedrība ir prasīga un nežēlīga.”

Konferences darbs tika atklāts ar plenārsēdi, bet tās otrajā daļā – darbs sekcijās grupu līderu un mentoru vadībā. Konferences ziņojumos tika runāts gan par dzimto valodu kā privilēģiju, gan atbalsta sistēmas izveidi vakarskolās, gan par standartiem un realitāti mūžizglītībā. Ar prezentācijām uzstājās arī Kulkuri tālmācības skolas direktore Tuija Tammelander un Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas direktore Alla Matvejeva.

  Konferencē piedalījās arī Ventspils un Jūrmalas vakarskolu direktores, kā arī Klaipēdas pieaugušo izglītības centra kolēģi, kuri atbalstīja projekta ideju un darbojās vakarskolu sekcijā, papildinot pieredzi.

2

Foto: Maigonis Elleris. Vakarskolu sekcijas darba prezentācijā I. Ekuze, A.Matvejeva.

Nordplus projekta noslēgums Liepājā, ekskursija pa Liepāju un  Karostu.

3

Foto: Jānis Matvejevs. Uz projekta dalībniekiem no putna lidojuma.

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas direktore par projektu un darbu:

“Darbošanās projektos man nav sveša lieta, bet tieši šis projekts lika par daudzām lietām padomāt no cita ne tik pierasta skatu punkta.

Mācījos angļu valodu, lai spētu ne tikai komunicēt , bet apgūtu starpkultūru izpratni. Veidoju integrētās mācību stundas psiholoģijā un dzimtajā valodā kopā ar latviešu un lietuviešu kolēģiem, kas bija jauna un interesanta darbošanās.

Plānoju  projekta budžetu un citas lietas, kas saistītas ar naudas līdzekļu uzskaiti un izlietošanu, kas paplašināja manu finanšu un ekonomikas izpratnes sfēru.

Pienācās uzņemties risku, lai atrasinātu dažādas projekta finanšu lietas.

Kā jau katrs projekts, arī šis palīdzēja iepazīt kolēģus citā darbības jomā.

Pienācās strādāt ar dažādām idejām un pārvērst tās reālā darbībā.

Katra darbošanās dod jaunu pieredzi, jaunus partnerus, jaunas idejas un iedvesmu tālākai darbība.”

Projekta “Bridge to the Heart” aktivitātes Kulkuri tālmācības centrā Helsinkos, Somijā

Programmas Nordplus finansētā sadarbības projekta “Bridge to the Heart” ietvaros 6 skolas pārstāves: A. Matvejeva, I. Ekuze, A. Burkevica, S. Vītola, L. Šēnere un G. Zara kopā ar projekta sadarbības partneriem no Ozo ģimnāzijas Viļņā un Sondoras proģimnāzijas Šauļos, Lietuvā,  27. – 29.10. viesojās Kulkuri tālmācības centrā Helsinkos, Somijā.

12063319_430988107094871_8568185099803078985_n

Atziņas no Nordplus Adult programmas projekta “Bridge to the Hearth”

Direktore Alla Matvejeva

  “Projektā darbojamies jau otro gadu. Notiek starptautiska triju valstu sadarbība. Sadarbojas Liepājas vakara (maiņu) vidusskola (Latvija, Liepāja), Sondoros proģimnāzija ( Lietuva, Šauļi), Ozo ģimnāzija ( Lietuva, Viļņa) un Kulkuri School of Distance Education ( Somija, Helsinki).

Šī bija otrā starptautiskā tikšanās. Šoreiz Lietuvā Šauļos. Strādājām pie trim tēmām, veidojot stundas un izdales materiālus tālmācības programmām.

Partneru tuvāka iepazīšana, darbošanās grupās, dalīšanās pieredzē, veicināja draudzības stiprināšanos, lika pamatus darba rezultātam.”

Projekta vadītāja ir vēstures skolotāja Aija Burkevica, kura, rakstot savu maģistra darbu, lielu uzmanību veltīja tieši tālmācības tēmai.

Projekta “Bridge to the Hearth” realizācijas ietvaros, apkopojot skolu sadarbības rezultātā iegūtos teorētiskos un praktiskos materiālus, projekta autore, Liepājas Vakara (maiņu) vidusskolas vēstures skolotāja Aija Burkevica, 1.07.2016. ieguva maģistra grādu pedagoģijā. Maģistra darba tēma “Tālmācības izglītības programmu izglītojamo atbalsta sistēmas pilnveides iespējas vakarskolā” (Distance learning education programs support systems development opportunities for evening school learners).

Vēstures skolotāja Aija Burkevica:

26.-30.06. Šauļos, Lietuvā, tika īstenota sadarbības projekta “Bridge to the Heart” otrā daļa, kurā piedalījās visu triju projektā iesaistīto valstu izglītības iestāžu pārstāvji: Alla Matvejeva, Inga Ekuze, Aija Burkevica, Danute Zilnovska, Inguna Jurika un Gunta Zara no Liepājas Vakara (maiņu) vidusskolas Latvijā, Tuija Tammelander un Marja – Liisa Hassinen no Kulkuri Etukuolu Helsinkos, Somijā, Dovile Balcevičiene un Eveline Krisiulevičiene no Ozo gimnasium Viļņā, Lietuvā, Giedre Statkute, Inga Urboniene, Vaida Buitvidiene, Vygantas Kruopis un Elvyra Vaičuniene no Sandora progimnasium Šauļos, Lietuvā. Sadarbojoties visiem dalībniekiem, radošo darbnīcu laikā tika izstrādi mācību materiāli un stundu plāni tālmācības nodarbībām, kā arī sagatavoti scenāriji mācību filmām un citām aktivitātēm, kuru izstrāde un aprobācija turpināsies 2016./2017. mācību gada laikā. Pasākumu papildināja pārdomāta kultūras programma, projekta dalībnieku diskusijas par aktuālām tēmām un pieredzes apmaiņa tālmācības izglītības programmu realizēšanā.

 Ģeogrāfijas  un vēstures skolotāja, projekta ideju ģenerators Gunta Zara

Projektā darbojoties gūtie iespaidi: tās ir vairākas darbīgas dienas Šauļos, tās ir manas kolēģes, ar kurām ir patīkami ikdienā strādāt kopā un kopīgi jautri pavadīt brīvo laiku!.
Darbs projektā ļāvis vairāk uzzināt par tālmācības iespējām un problēmām Lietuvā un Somijā. Šauļos, strādājot kopā vienā darba grupā ar Sandoros proģimnāzijas skolotāju Ingu, mūsu skolotājām Danuti un Ingunu, izstrādājām uzmetumus trīs mācību stundām par tēmu ” Baltijas jūra un industrializācija”, jo tēma ir aktuāla visām trijām valstīm, tā skar ikvienu no mums. Diskutējām ne tikai par iekļaujamo saturu, bet arī par formu, kā padarīt tēmu audzēkņiem vieglāk uztveramu, kā veidot savos audzēkņos līdzatbildību par Baltijas jūras saglabāšanu. Tika izveidoti arī 10 uzdevumi vielas labākai izpratnei un apguvei.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā, projekta naudas līdzekļu uzraugs Inga Ekuze

“Komandējums uz Šauļiem 5 dienu garumā ir izdevies, jo plānotais ir sasniegts. Devāmies uz tikšanos ar partneriem, lai izstrādātu integrēto mācību stundu plānus ar mācību materiāliem. Nostiprināju pārliecību, ka esam uz pareizā ceļa, domājot un plānojot skolas turpmāko attīstību. Robežas zūd starp mācību priekšmetiem- viena tēma caurvijas vairākos mācību priekšmetos, nav iespējams nodalīt- te valoda, te psiholoģija vai te vēsture un te filozofija.
Otra lieta, kas svarīga- sadarbība ar citu valstu kolēģiem, dalīšanās ar darba pieredzi, citu valstu izglītības sistēmas izpratne.
Šķiet, ka ne mazāk svarīga ir kopā būšana ar kolēģiem ārpus ierastās darba vides, citi apstākļi veicina domu radošu domu apmaiņu, paspilgtina un iekrāso attieksmes pret darbu un dzīvi kopumā.”

Vēl priekšā kopīgs darba gads un noslēguma tikšanās Liepājā.

Matemātikas un fizikas skolotāja Inguna Jurika:

No 26.-30.06.2016.piedalījos projektā Šauļos.
Darba grupā kopā ar Šauļu skolas kolēģi  izveidojām  3 stundu plānus 9.klasei tālmācības programmā par vienoto tēmu “Baltijas jūras  ekosistēma un industrializācija”
> 1.stunda “Baltijas jūras valstis”
> 2.stunda”Baltijas jūras vides problēmas”
> 3.stunda”Cilvēku darbība Baltijas jūras ekosistēmas saglabāšanai”.

 Mācību stundās tika iekļauti teorētiskā daļa, video, mācību  materiāli, testi, jautājumi atgriezeniskai saitei. Mācību materiāls tiks sagatavots latviešu, lietuviešu un angļu valodās.
> Vēl bija iespēja iepazīties ar Šauļu skolu, apmācību skolā un mācību  metodēm, kuras izmanto audzēkņu apmācībai.
> Tāpat apskatījām Šauļu ievērojamākās vietas un Krusta kalnu.

 

Comments are closed.