Kārtība

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskola 

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTOJAMIE TIEK UZŅEMTI VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN SPECIĀLAJĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS UN ATSKAITĪTI NO TĀM, KĀ ARĪ PĀRCELTI UZ NĀKAMO KLASI

13.10.2015. MK noteikumi Nr.591

TĀLMĀCĪBAS KĀRTĪBA

E-KLASES LIETOŠANAS  KĀRTĪBA

AUDZĒKŅU MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

KĀRTĪBA, KĀDĀ PIELĪDZINĀMI IEPRIEKŠ IEGŪTIE MĀCĪBU SASNIEGUMI VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS UN VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

KĀRTĪBA, KĀDĀ ORGANIZĒJAMA INDIVIDUĀLO PLĀNU ĪSTENOŠANA MĀCĪBU GRŪTĪBU NOVĒRŠANAI

AUDZĒKŅU APBALVOŠANAS KĀRTĪBA

KĀRTĪBA, KĀDĀ ORGANIZĒJAMA PROJEKTU NEDĒĻA

DĀVINĀJUMU (ZIEDOJUMU) PIEŅEMŠANAS, UZSKAITES UN IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

Comments are closed.