Karjeras izglītības pasākumi

 Karjeras izglītības pasākumi

SKOLAS PASĀKUMI:

 • Tikšanās ar dažādu izglītības iestāžu pārstāvjiem par mācību turpināšanu kādā no tām,
 • Tikšanās ar skolas absolventiem par viņu profesijas izvēli,
 • Interešu izglītības programmas realizēšana,
 • 9., 12.klašu skolēnu izpēte un informēšana,
 • Atbalsta personāla grupu nodarbības un individuālās karjeras konsultācijas

KLASES PASĀKUMI:

 • Tematiskās klases stundas „Karjeras izvēle”,
 • Projektu nedēļas par karjeras izvēli,
 • Klases ekskursijas uz iestādēm un uzņēmumiem,
 • Audzēkņu portfolio veidošana,

ĀRPUSSKOLAS PASĀKUMI:

 • „Karjeras nedēļa”
 • „Ēnu dienas”,
 • Izglītības iestāžu atvērtu durvju un informācijas dienas.

 2015./2016. m. g. pasākumi

Karjeras atbalsts nodarbības (aktivitātes) 7./8. un 9. klašu audzēkņiem

Mācību gads/ norises laiks Nodarbības, aktivitātes, pasākumi Ieguvumi
2015./2016. mācību gads 8.09. – 15.09.2015. Dalība projektā „Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases”Galvenie pasākumi:1)      Interaktīva nodarbība par brīvprātīgo darbu, tā iespējām un CV radošā darbnīca.2)      Mūzikas radošās darbnīcas meistarklase „Perkusionistu ritmi”.3)      Interaktīva nodarbība par personības izaugsmi „Labo sajūtu laboratorija”.4)      Cirka mākslas radošās darbnīcas meistarklase.5)      Noslēguma pasākums Liepājas pilsētā- „Talantu šovs” kopā ar cirka mākslas un mūzikas perkusionistu meistariem uzstājās uz Promenādes skatuves.6)      Jaunieši kopā ar cirku māksliniekiem uzstājās Vaiņodes Internāta pamatskolā.   Īstenojot projektu aktivitātes, tiešie ieguvēji bija 12 jaunieši.  Dalībnieki apguva zināšanas un prasmes par neformālās izglītības pamatprincipiem, personības pilnveidi, esošo spēju apzināšanu. Apgūstot jaunās iemaņas caur mūziku un cirka mākslu rosina uz iedvesmu tālākai darbībai un attīstībai, rosinās dalībnieku pašiniciatīvu, lai sasniegtu sevis izvirzītos mērķus, vēlmes un vajadzības. Nododot šīs prasmes saviem skolas biedriem un draugiem, projekta dalībnieki cēla savu pašapziņu un paplašināja savu konkurētspēju izglītības un darba tirgū kā arī kļuvuši motivētāki un vieglāk socializējas.
12.10.- 16.10.2015. Karjeras nedēļas pasākumi 7./8., 9. klašu audzēkņiem:

 • „Karjeras kompass”

(Sarunas vadīšana, jautājumu uzdošana, mērķu formulēsana un uzstādīšana)

 • Atver durvis un iepazīsti „Mediķus darbībā”!
 • Atver durvis uz militāro jomu un iepazīsti armijas profesiju pārstāvjus!
 • Atver durvis uz tūrisma pasauli!

 

Karjeras nedēļas vadmotīvs bija- “Atver profesijas durvis!”, galveno uzmanību veltot nākotnes profesijas iepazīšanai radošā un atraktīvā veidā.Jaunieši  iepazina dažādus profesiju pārstāvjus un  iegūtā pieredze, gan informācija  palīdzēs viņiem tālāk izvēlēties savu nākotnes nodarbošanos.
Decembris
 • Karjeras grupas un individuālās karjeras konsultācija
Aptauja 9. klašu audzēkņiem tika veikta ar mērķi, lai izpētītu izlaiduma klašu audzēkņu vajadzības un gaidas attiecībā uz viņiem nepieciešamo  palīdzību izglītības un profesijas izvēli.
9.02.- 10.02.2016. „Ēnu nedēļas” aktivitātes 7./8. , 9. klašu audzēkņiem:

 • Mācību ekskursijā uz  „Sporta klubu- Lāčplēsis” 9.B klasei. Radošā  darba lapas: sociālās zinības, psiholoģijā, angļu valoda.
 • Mācību ekskursijā uz Liepājas muzeju  7./8.klasei. Ekspozīcijas apskats „Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs”Izstāde „Izstāde “Liepāja – Helifaksa – Ņujorka”Radošā  darba lapas: vēsture, ģeogrāfija, literatūra.
 • Grupas un individuālās karjeras konsultācijas- gatavošanās individuālai ēnošanai.
Pasākumu mērķis bija attīstīt un pilnveidot audzēkņu individuālās karjeras vadības prasmes, kas palīdzēja izprast un plānot savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu savu dzīves mērķu sasniegšanai. Audzēkņi tika iedvesmoti, lai viņi uzdrīkstas un grib vairāk sasniegt. Gan praktiski tika parādīta saistība starp izglītību un karjeru, lai rosināt audzēkņus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām. gan
Nodarbības projekta dienās (8.01., 02.02., 17.02., 10.03., 11.03.2016.) Projekta darbs 7./8. un  9. klašu audzēkņiem:

 •  “Mans karjeras prasmju portfolio” (Lietišķie raksti, sevis izpēte, informācijas apkopošana par savu izvēlēto profesiju, “Ēnu” dienu apliecinājums, karjeras plāns)
Audzēkņi izveidoja katrs savu karjeras prasmju portfolio, lai sagatavoties izglītības izvēlei pēc pamatskolas beigšanas.

Karjeras nedēļa 2015

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Tāpat jaunieši var piedalīties radošajās darbnīcās un konkursos, kā arī laimēt balvas. Šogad Karjeras nedēļas vadmotīvs ir “Atver profesijas durvis!”, galveno uzmanību veltot nākotnes profesijas iepazīšanai radošā un atraktīvā veidā.

Karjeras nedēļu no 12. līdz 16. oktobrim organizē VIAA sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un izglītības pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas programma Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance ietvaros.

Šogad Karjeras nedēļa norisināsies vienlaikus 19 Latvijas pilsētās un novados: Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē, Talsos, Dagdā un Preiļos.

Pasākumu programmu Liepājas pilsētā skatiet šeit- www.viaa.gov.lv/karjeras_nedela.

Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas karjeras nedēļas pasākumu programma.

Karjeras nedēļas programma

Veiksmi un izdošanos mums visiem vēlot,

Karjeras konsultante Solvita Vītola

karjeras nedēļa 2015

Ēnu dienas  Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolā

Ēnu diena 2016.gadā norisinājās 10.februārī. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma, kuras laikā audzēkņi apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt audzēkņus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Mūsu skolā „ēnu” dienu pasākumi norisinājās no 8. februāra līdz 17. februārim, nedēļās garumā. Mācību ekskursijās skolas audzēkņu  no 11. B klases devās uz Liepājas mākslas un Dizaina vidusskolu, 9. klases  audzēkņi uz Sporta klubu „Lāčplēsis”, Liepājas muzeja nodarbībās piedalījās 7./8.klases,  10.B klases un 12. B klases audzēkņi. Bet neklātienes audzēkņi no 10. L, 11. L, 12.L, 10.K, 12.K  klases devās iepazīt Liepājas „Lielā Dzintara koncertzāli”. Mācību ekskursijām priekšmetu skolotāji bija sagatavojuši „radošās darba” lapas ar mērķi, lai praktiski parādīt saistību starp mācību priekšmetiem, gan, lai rosinātu audzēkņus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām.

Bet 11. februārī skolas audzēkņiem bija iespēja individuāli doties „ēnot” savu interesējošo profesijas pārstāvi, iepriekš piesakot „ēnojamam”. Šajā dienā  piedalījās 11. B, 12. B lases audzēkņi, bet viss aktīvāki „ēnot” individuāli devās 9. klases jaunieši.

Pēc „ēnu” nedēļās pasākumiem, audzēkņi kopā ar klases audzinātājiem tika aicināti izvērtēt „ēnu” dienu plusus un mīnusus. Kā „ēnu” dienas plusus audzēkņi minēja iespēju : „saprast, vai „ēnotā” profesija būs īstā sapņu profesija, „tuvāk iepazīties ar sev interesējošo profesiju”,  „bija arī iespējas uzdot daudz  jautājumu par dažādām profesijām. Bet kā „ēnu” dienu galveno mīnusi audzēkņi bija atzinuši bija maz laika, lai pieteiktos „ēnu” dienām caur „ēnu dienu” portāla. Skolas audzēkņi tika aicināti arī izteikt savus ieteikumi nākamās „ēnu” dienas organizēšanā un tie bija sekojoši: „Ēnu dienas būtu jāorganizē vairākas reizes gadā, lai varētu uzzināt daudz vairāk par dažādām mācību iestādēm”, „Jo vairāk būs šādu dienu, jo lielāka iespēja izvēlēties nākamo profesiju”, „Turpināt rīkot kopēju “ēnu” dienu apmeklējumu uz kādu iestādi, nevis individuāli”.

 „Ēnu” pasākumu nedēļa ir godam aizvadīta, liels paldies skolas audzēkņiem par piedalīšanos un priekšmetu skolotājiem par atsaucību, kopīgi pasākumus plānojot un darba lapas izstrādājot!

Veiksmi un izdošanos arī mums turpmāk vēlot,

Skolas karjeras konsultante Solvita Vītola

 2014./2015. m. g. pasākumi

Karjeras atbalsts nodarbības (aktivitātes) 7./8. un 9. klašu audzēkņiem

2014./2015. mācību gads
 • Informatīvs seminārs “Darbnīcas jauniešiem”, bija iespēja uZzināt par NVA karjeras atbalsta pasākumiem (par iespēju iepazīt dažādas profesionālās jomas)
 • Karjeras nedēļas pasākumi 7./8. , 9. klašu audzēkņiem.
 • „Ēnu nedēļas” aktivitātes 7./8. , 9. klašu audzēkņiem.
 • Audzēkņu nākotnes nodomu izmēta un individuālās karjeras konsultācijas
 • Izstādes „Ražots Liepājā” apmeklējums 7./8., 9.klases audzēkņiem.

·         Eiropas Brīvprātīgā darba jaunieši aicina uz sadarbību! Skolā viesojās Eiropas Brīvprātīgā darba jaunieši- Anissa Bouchta (Francija), Giulia Baccosi (Itālija), Tamas Berkovics (Ungārija) un Joao Sobral (Portugāle), kuri organizēs ērmirteņu darbnīcu vietējiem Liepājas  jauniešiem. Jauniešus iepazīstināja un aicināja  pieteikties „Boltik Baik” ērmriteņu darbnīcā. Skolas audzēkņi arī izmantoja šo iespēju.

·         Individuālās karjeras konsultācijas- CV rakstīšana, tikšanās ar darba devējiem un par nodarbinātību vasarā.

”Radi Vidi Pats”

14. janvārī mūsu skolā  viesojās Liepājas biedrības ”Radi Vidi Pats” pārstāves, lai iepazīstinātu ar Eiropas Brīvprātīgā darba priekšrocībām – iemācīties svešvalodu, iegūt jaunus draugus, iepazīt dažādas zemes un tautu kultūru, kā arī gūt pieredzi, strādājot projektos. Mūsu skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās diskusijā un uzdeva  jautājumus.

IMG_8777

IMG_8778

  Motivējoša lekcija „Kā kļūt veiksmīgam?”

3. martā skolā notika Biznesa vadības koledžas lektora J. Stabiņa vadīta lekcija vidusskolēniem „Kā kļūt veiksmīgam?”

Lekcijā bija apkopoti pasaulē veiksmīgu cilvēku pieredzes stāsti un atziņas, kā arī vairākas kreatīvās domāšanas tehnikas, kas audzēkņiem un skolotājiem lika aizdomāties par katra personīgās izaugsmes iespējām un, iespējams, palīdzēs izvēlēties studiju un karjeras virzienu. Tā bija īpaši izstrādāta, lai rosinātu vidusskolēnus aktīvi domāt par savām iespējām nākotnē un ļautu uz jau ierastajām lietām paskatīties no neierasta skatupunkta. Nodarbību saistošu padarīja gan tās saturs, kas daudziem klausītājiem lika aizdomāties par nākotni, gan atraktīvais pasniedzējs, kurš prata aizraut auditoriju ar savu stāstījumu.

Karjeras izglītības atbalsta pasākums 10. klasei

Šo gadu,  jau trešos mācību gadu mūsu skolā tiek realizēta karjeras atbalsta programma 10. klasē. Šīs programmas ietvaros  10. klases audzēkņi iepazina Valsts policijas darba specifiku un skolas  projekta darbā veica  2 pētījumus. Viens no pētījuma mērķiem bija noskaidrot, kuras vietas Liepājas pilsētā šķiet apdraudošas un drošas, gan noskaidrot lietas, kas uztrauc un neuztrauc pilsētas iedzīvotājus no drošības viedokļa. Savukārt, otra pētījuma mērķis bija noskaidrot narkotisko vielu  lietošanas izplatību sabiedrības vidū, kādi ir iemesli, cēloņi un sekas.

karjeras izglītības atbalsta pasākums

Aktīvākie 10. klases audzēkņi, 29. aprīlī, Valsts policijas, Kurzemes reģiona pārvaldei, prevencijas nodaļas pārstāvjiem Gundegai Silatai un Gintam Briķim prezentēja abu pētījuma rezultātus. Policijas darbinieki atzinīgi novērtēja projekta darbā paveikto, gan ieteica, kā pētījumu  turpināt nākošo mācību gadu. Mērķis  ir noskaidrot sabiedrības, it īpaši jauniešu viedokli par būtiskām un aktuālām  problēmām, lai tālāk rastu risinājumu to novēršanai.

Pasākuma noslēgumā prevencijas policijas pārstāvjiem tika pasniegts pateicības raksts par atbalstu skolas karjeras programmas īstenošanā.

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas karjeras konsultante Solvita Vītola

Eiropas Brīvprātīgā darba jaunieši aicina uz sadarbību!

Otrdien, 5. maijā  skolā viesojās Eiropas Brīvprātīgā darba jaunieši- Anissa Bouchta (Francija), Giulia Baccosi (Itālija), Tamas Berkovics (Ungārija) un Joao Sobral (Portugāle), kuri organizēs ērmirteņu darbnīcu vietējiem Liepājas  jauniešiem.

Jaunieši iepazīstināja ar sevi un aicināja skolas jauniešus pieteikties „Boltik Baik” ērmriteņu darbnīcā.

Uzziņa
Eiropas brīvprātīgais darbs ir Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ mobilitātes projekts, kas 17 – 30 gadus veciem jauniešiem piedāvā iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes, dodoties no divām nedēļām līdz 12 mēnešiem projektā uz kādu citu valsti, sedzot jaunieša ceļa izdevumus abos virzienos, kabatas naudu, dzīvesvietu, veselības apdrošināšanu un valodas kursus.
Ja kāds jaunietis vēlas pieteikties talkai vai vēlas uzzināt vairāk par Eiropas brīvprātīgo darbu, rakstiet evs@radividipats.lv!

Karjeras konsultante Solvita Vītola

Uzzini, pirms piekrīti darbam ārvalstīs!

Informatīvu nodarbību par tēmu „Mācību un darba iespējas Eiropas Savienībā”, trešdien, 6. maijā skolā  vadīja NVA EURES konsultants Andris Segliņš.

Skolas jauniešiem bija pieejama informācija un konsultācijas par nodarbinātības, darba meklēšanas un studiju iespējām Eiropā.  Interesenti varēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Jaunieši tika   iepazīstināti   ar  aktuālu informāciju par darba tirgus situāciju Latvijā un citās Eiropas savienības valstīs, gan par nodarbinātības iespējām,  darba un dzīvošanas nosacījumiem Eiropas valstīs.

Karjeras konsultante Solvita Vītola

studijas ārzemēs

Pateicības raksts Inai Grundmanei par atbalstu karjeras programmas īstenošanu 2014./2015.m.g.

Ina

2013./2014. m. g. pasākumi

Image (35)Image (36)

 

 

 

Comments are closed.