Karjeras izglītība skolā

KARJERAS IZGLĪTĪBA SKOLĀ

 1. Sadarbības veidošana ar dažādām valsts un nevalstiskām iestādēm, organizācijām un institūcijām:
 2. Projekta darbs 9. klasēs “Mans karjeras prasmju portfolio”
 3. Karjeras atbalsta programmas realizācijas plānošana, tās realizēšana 10. klasē, projekta darbs tiek izstrādāts saistībā ar kādu no valsts, pilsētas iestādi vai uzņēmumu.
  • Izglītojoši pasākumi (lekcijas, semināri, tikšanās, mācību ekskursijas),
  • Kultūras pasākumi (izstādes, pilsētas un skolas svētki),
 4. Klases stundu (obligātā tēma – karjeras izglītība) plānošana, vadīšana 7./8., 9. 10., 11., 12. klasēs.
 5. Skolēnu izpētes plānošana un veikšana.
 6. Ārpusstundu un ārpusskolas pasākumu klasei un skolai plānošana, organizēšana un piedalīšanās tajos:
  • Liepājas Universitāte,
  • Nodarbinātības Valsts aģentūra,
  • Dažādi valsts un pilsētas  uzņēmumi,
  • Nevalstiskās organizācijas (“Radi Vidi Pats”, “Bez temata”)
 7. Sadarbība ar skolas atbalsta personālu (psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa u.c.)
 8. Sadarbība ar skolas administrāciju un mācību priekšmetu skolotājiem
 9. Karjeras konsultanta vadītās grupas konsultācijas (sadarbības semināri, mācību ekskursujas) un individuālās konsultācijas karjeras izvēles jautājumos

Comments are closed.