Karjera

KARJERAS IZAUGSMEI

  1. Swedbankas praktisko mācīb-stundu programma “Dzīvei gatavs” mērķis ir sekmēt audzēkņu interesi mācīties, dažādot mācību saturu, lai gūtu priekšstatu par dzīves praktiskajām norisēm un sekmētu zināšanu dziļāku izpratni. Programmas ietvaros bankas darbiniece Baiba Miņina vadīja ekonomikas un klases stundu nodarbības 11. un 12.klasē. Ar praktisku uzdevumu palīdzību tika sniegts priekšstats par profesijām, kurās skolā iegūtās zināšanas tiek izmantotas dzīvē. Šādā veidā audzēkņiem būs vieglāk uztvert un izprast mācību stundā iegūtās zināšanas, kā arī apgūt jaunas, reālajā dzīvē un nākotnes karjerā noderīgas iemaņas, 21. gs. prasmes: kritisko domāšanu, radošumu, komunikāciju, sadar-bību, zināšanu pielietošanu jaunā kontekstā. Ekonomikā audzēkņi iejutās ban-kas kredītkomitejas speciālista amatā, 1 stundas laikā audzēkņi ieguva informāciju par aizņēmumu veidiem, izzināja kreditēšanas procesa principus, kā arī noskaidroja – vai un kā pats aizņē-mējs var ietekmēt finansēšanas nosacījumus. Audzēkņi iepazinās arī ar vairākiem dzīves gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veica aprēķinus,  un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu. Klases stundā audzēkņiem bija iespēja iejusties personīgā finanšu konsultanta lomā, audzēkņi ieguva informāciju par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā audzēkņi iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, ar kuriem klienti vēršas pie bankas konsultantiem, un kopā ar bankas  ekspertu radīja risinājumus veiksmīgai personīgai finanšu plānošanai.
  1. 11.B piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Liepājas biznesa inkubatora aktivitātēs.
  2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta lekcijā par ugunsdrošību un 112, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbu, ugunsdzēsēja glābēja profesiju piedalījās 7.-8. un 10.B klase. Lekcija bija ļoti interesanta un aizraujoša. Liels paldies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākajai speciālistei Anetei Strazdiņai.

KARJERA

  1.  7.martā Liepājas Latviešu biedrības namā 12.B klase un karjeras konsultante piedalījās organizētajā starptautiskajā darba gadatirgū “Darbs un karjera 2017″. Audzēkņi piedalījās pasākumā, lai iepazītos ar Liepājas, Latvijas un Eiropas darba devēju darba piedāvājumu un darba tirgus informāciju. Audzēkņi tikās ar Eiropas informāciju tīkla – Europe Direct, Eurouguidance un Europass pārstāvjiem, pie kuriem varēja  uzzināt par izglītības un karjeras iespējām Eiropā, kā sagatavot Europass CV u.c. interesējošos jautājumus. Pasākumā piedalījās 6 valstu – Latvijas, Vācijas, Itālijas, Norvēģijas, Igaunijas un Lietuvas darba mobilitātes eksperti, pie kuriem audzēkņi varēja uzzināt par nodarbinātības iespējām un darba tirgus informāciju ārvalstīs.

Comments are closed.